Regulamin Konsultacji

Regulamin świadczenia usług w Przychodni Pro Zdrowie Firma Kamil Kulpa

§ 1.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Gabinet dietetyka pod nazwą Pro Zdrowie – dostępny pod adresem internetowym www.wprozdrowie.com.pl prowadzony jest przez Kamil Kulpa  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamil Kulpa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 522319643, REGON 387336639 z siedzibą w Warszawie, Kaliskiego 29/102.
 2. Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w Pro Zdrowie w ramach Teleporady;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz Pro Zdrowie;
 5. Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę [skrócona nazwa placówki] za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego (jedynie na terytorium polski +48), czatu online, połączenia video, komunikatora, w przypadku pacjentów przebywających po za granicami polski stosuje się komunikatory internetowe;
 6. Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;

§ 2.

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  • [Dietetyka]
  • [Psychologia]
  • [Trenerzy Personalni];
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie
 3. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Pro Zdrowie. Wyciąg z cennika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  • rejestracja Pacjenta;
  • akceptacja postanowień Regulaminu;
  • opłacenie usługi.
 5. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
 6. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych .

§ 3.

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
 • telefonicznie, pod numerem telefonu +48 889 362 998 ;
 • poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: [https://prozdrowie.com.pl/].
 1. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
 • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 1. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Pro Zdrowie, datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 2. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w formie skanu (w formacie pdf ) na adres mailowy: kontakt@prozdrowie.com.pl.  Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4.

 1. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
 • przelew bankowy;
 • płatność za pośrednictwem
  1. Przelewu tradycyjnego,
  2. PayU
 1. Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

§ 5.

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia telefonicznie nr tel. +48 889 362 998 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@prozdrowie.com.pl .
 2. W przypadku rezygnacji z Teleporady po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zawartego w § 5 pkt. 1 pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztów o którym mowa w § 5 pkt. 2 .
 4. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Pro Zdrowie niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Zwrot kosztów za diety przysługuje do momentu, w którym dietetyk nie przystąpił do układani Diety.
 6. Pacjent ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu wizyty. W przypadku rezygnacji z przełożonej wizyty pacjentowi nie przysługuje zwrot kosztów wizyty oraz  możliwość ponownego przełożenia wizyty.

§ 6.

 1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
 4. Czas trwania Teleporady wynosi do 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 6. Pro Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
 8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym. 
 9. Prawa własności intelektualnych dotyczące diet, oraz zaleceń pozostają po stronie Pro Zdrowie.
 10. Pacjenci nie mogą wykorzystywać diet do celów komercyjnych.
 11. Pacjenci nie mogą rozprzestrzeniać diet oraz materiałów powstałych na potrzeby wizyty w środkach masowego przekazu, Internecie, publikacjach oraz materiałach drukowanych w tym książkach, gazetach, poradnikach.  

§ 7.

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt@prozdrowie.com.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie.
 2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 8.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021.

Poprzez kontynuację korzystania ze strony zgadzasz się na używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close